Algemene voorwaarden De Scooter Dokter

De eenmanszaak ‘De Scooter Dokter’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 83489061; Vestigingsnummer 000049651471. Van Polanenpark 255, 2241SL Wassenaar.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtgever: Het bedrijf dat- of de consument die een Overeenkomst aangaat met De Scooter Dokter.
 3. Aanbod: Iedere (al dan niet) schriftelijke aanbieding c.q. offerte tot het leveren van producten en/of verrichten van werkzaamheden door De Scooter Dokter.
 4. Overeenkomst: Iedere (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst waarbij De Scooter Dokter zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Scooter Dokter, op elke Overeenkomst tussen De Scooter Dokter en Opdrachtgever, op elk werk dat overigens door De Scooter Dokter wordt aangeboden, alsmede op alle aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Elk Aanbod van De Scooter Dokter is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven doet De Scooter Dokter een Aanbod gedurende veertien (14) kalenderdagen gestand. 3. De Scooter Dokter heeft het recht aangaan van een Overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen De Scooter Dokter niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of voor het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe afwijkingen leveren geen grond op voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of naderhand wijziging ondergaan heeft De Scooter Dokter het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht deze wijzigingen te accepteren.
 5. Een Aanbod komt te vervallen indien een noodzakelijke dienst of product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 6. Een Aanbod  geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 7. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod  mondeling of schriftelijk aanvaardt.
 2. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met De Scooter Dokter, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in het Aanbod is vermeld.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt of opschort terwijl reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden is zij de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die aantoonbaar voor De Scooter Dokter uit de opzegging of opschorting voortvloeien.
 3. De Scooter Dokter kan de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De Scooter Dokter kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval van surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever. In een dergelijke situatie is De Scooter Dokter nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. De Scooter Dokter is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf vierentwintig (24) uur tot de aanvangsdatum is De Scooter Dokter gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6   Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden worden verricht is Opdrachtgever verplicht om deze extra  werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Scooter Dokter is niet verplicht om aan enig verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal De Scooter Dokter Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden is De Scooter Dokter gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7   Prijzen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle in een Aanbod vermelde prijzen exclusief omzetbelasting. 
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De betalingstermijn bedraagt zeven (7) dagen.
 4. Opdrachtgever dient aan haar betalingsverplichting te voldoen zonder opschorting, aftrek en/of verrekening, op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en met vermelding van de gegevens van De Scooter Dokter.
 5. De Scooter Dokter is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met enige door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde (schade-) vergoeding.
 6. Indien er een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van De Scooter Dokter bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs. 

Artikel 8   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is De Scooter Dokter gerechtigd een schriftelijke aanmaning te versturen met een termijn van veertien (14) dagen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet haar zijn verplichtingen voldoet, alvorens in verzuim te raken.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Scooter Dokter zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 3. Indien De Scooter Dokter meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9   Uitvoering werkzaamheden

 1. De Scooter Dokter is gehouden om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. 
 2. In geen geval staat De Scooter Dokter ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 3. De Scooter Dokter is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 4. Indien na een opschorting van de werkzaamheden door Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is De Scooter Dokter gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10   Voltooiing van de werkzaamheden

 1. Indien de werkzaamheden worden vertraagd doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie aanlevert, onvoldoende medewerking verleent, of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft De Scooter Dokter  recht op een redelijke verlenging om de werkzaamheden alsnog te voltooien. 
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 11   Opschorting

 1. De Scooter Dokter, is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
 • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of De Scooter Dokter op goede grond vreest dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen; 
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 • Door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van De Scooter Dokter kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van De Scooter Dokter kan worden gevergd. 
 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is De Scooter Dokter gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.

Artikel 12   Overmacht

 1. De Scooter Dokter is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Indien naar het oordeel van De Scooter Dokter de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van extreme weersomstandigheden, niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft De Scooter Dokter het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

Artikel 13   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van De Scooter Dokter al dan niet uit hoofde van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk beperkt tot de in verband met de opdracht door De Scooter Dokter in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens De Scooter Dokter, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de daarvoor door De Scooter Dokter afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
 2. De Scooter Dokter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is (zijn) aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Scooter Dokter vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Scooter Dokter binnen een (1) maand nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

Artikel 14   Slotbepalingen

 1. De Scooter Dokter kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Scooter Dokter en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.